Reglement Erelidmaatschap en Lidmaatschap van Verdienste


Algemeen

Onze vereniging kan alleen maar bestaan dankzij de inzet van veel enthousiaste leden. Met de benoeming tot Erelid of Lid van verdienste tonen we de grote waardering aan deze vrijwilligers voor hun jarenlange werk en betrokkenheid bij de vereniging. Daar waar dit reglement en de statuten niet in voorzien, beslist de het bestuur van de vereniging.


Erelidmaatschap

Criteria erelidmaatschap

De criteria voor het Erelidmaatschap van de vereniging zijn:

 1. Minimaal 25 jaar lid van RV & PC Lelyruiters en/of één van haar voorgangers SRL of RVL.
 2. Een Erelid moet daarbij minimaal 20 jaar actief zijn, of zijn geweest als bestuurs- en/of commissielid binnen de vereniging
 3. In die 20 jaar of meer moet hij/zij bijzondere verdiensten hebben verricht, waarbij de vereniging veel voordeel heeft gehad.
 4. Een kandidaat Erelid moet op het moment van voordracht lid zijn van de vereniging.
 5. Huidige bestuursleden kunnen, anders dan bij hun aftreden, niet benoemd worden tot Erelid.

Procedure

 1. Een kandidaat voor het Erelidmaatschap kan worden aangedragen:
 2. door het bestuur ;
 3. door een ander lid van de vereniging. Een lid kan niet zichzelf voordragen.
 4. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in dit reglement vastgelegde criteria. Het voorstel met motivatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur en dient vergezeld te zijn van een lijst met minimaal 5  handtekeningen met namen van leden die de voordracht ondersteunen.
 5. Het bestuur toetst de voordracht in de bestuursvergadering. Indien het bestuur een voorstel afwijst, wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van de reden voor de afwijzing.
 6. Vervolgens zal het erelid door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘erelid’ wordt verleend
 7. Na de benoeming ontvangt het Erelid een zilveren speld.

Overig

Ereleden worden vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie en wanneer zij actief lid zijn, ook van de contributie voor het lidmaatschap van de KNHS. Wanneer het erelid niet meer actief is binnen de vereniging of de wedstrijdsport vervalt de vrijstelling van de KNHS-contributie. Het Erelidmaatschap is voor het leven.

Lid van verdienste

Criteria lid van verdienste

De criteria voor het Lid van verdienste van de vereniging zijn:

 1. Een kandidaat Lid van verdienste moet op dit moment lid zijn van de vereniging.
 2. Een Lid van verdienste moet minimaal 15 jaar actief zijn, of zijn geweest als vrijwilliger binnen de vereniging en/of één van haar voorgangers SRL of RVL.  
 3. In die 15 jaar of meer moet hij/zij bijzondere verdiensten hebben verricht, waarbij de vereniging veel voordeel heeft gehad.
 4. Huidige bestuursleden kunnen, anders dan bij hun aftreden, niet benoemd worden tot Lid van verdienste.

Procedure

 1. Een kandidaat voor het Lid van verdienste kan worden aangedragen:
 2. door het bestuur;
 3. door een ander lid van de vereniging. Een lid kan niet zichzelf voordragen.
 4. De voordracht moet onderbouwd worden met argumenten en voldoen aan de in dit reglement vastgelegde criteria. Het voorstel met motivatie dient schriftelijk te worden ingediend bij de secretaris van het bestuur en dient vergezeld te zijn van een lijst met minimaal 5  handtekeningen met namen van leden die de voordracht ondersteunen.
 5. Het bestuur toetst de voordracht in de bestuursvergadering. Indien het bestuur een voorstel afwijst, wordt de indiener schriftelijk geïnformeerd met opgaaf van de reden voor de afwijzing.
 6. Vervolgens zal het lid van verdienste door het bestuur worden voorgedragen in de eerstvolgende algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist met meerderheid van stemmen of iemand de titel ‘lid van verdienste’ wordt verleend.
 7. Na de benoeming ontvangt het Lid van verdienste een oorkonde.

Overig

Leden van verdienste worden niet vrijgesteld van het betalen van de verenigingscontributie en de contributie voor het lidmaatschap van de KNHS. Het Lidmaatschap van verdienste is voor het leven. 

Beëindiging Erelidmaatschap of Lidmaatschap van verdienste

Wanneer er gegronde redenen zijn, kan het bestuur of de Algemene Leden Vergadering een Erelid of Lid van verdienste zijn titel ontnemen. Voor dit besluit is een 2/3 meerderheid van stemmen vereist. Indien een lid wordt geroyeerd, vervallen automatisch de titels Erelid en Lid van verdienste.

Afwijken van het reglement

Van de in dit reglement gestelde voorwaarden voor het verlenen van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste, kan in geval van bijzondere omstandigheden worden afgeweken. Het bestuur van de vereniging brengt hiervoor een voorstel in stemming tijdens de Algemene Ledenvergadering. Dit voorstel moet voorzien zijn van een motivatie en dient vergezeld te zijn van een lijst met minimaal 5 handtekeningen met namen van leden die de voordracht ondersteunen Voor toekenning van het erelidmaatschap of lidmaatschap van verdienste is bij stemming een 2/3 meerderheid vereist.

RV & PC Lelyruiters Reglement Erelidmaatschap &Lidmaatschap van verdienste, versie 1.1 okt 2022