Huishoudelijk reglement

Artikel 1

Het huishoudelijk reglement bevat regels ter uitvoering van de statutaire bepalingen, voor zover deze niet in de statuten zijn opgenomen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

Zowel de aanvraag tot toelating als lid van de vereniging als bij beëindiging van het lidmaatschap en/of de beëindiging van eventuele deelname aan de lessen dient te geschieden door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. Bij beëindiging van de lessen of het lidmaatschap van de vereniging, stuurt het bestuur van de vereniging per e-mail een bevestiging van de opzegging. Bij twijfel over opzegging dient u uw schriftelijke opzegging alsmede de bevestiging van het bestuur te kunnen overleggen. (Adres: RV&PC Lelyruiters, Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad / mail: info@lelyruiters.nl)

Artikel 3

Het bestuur zal over toelating beslissen, dan wel in bijzondere gevallen, de toelating aan de ledenvergadering voorleggen.

CONTRIBUTIE

Artikel 4

De leden, met uitzondering van de ereleden, betalen een jaarlijkse contributie waarvan het bedrag wordt vastgesteld in de ledenvergadering. Leden die in gebreke blijven met betaling van hun contributie ontvangen een schriftelijke aanmaning. Bij een noodzakelijke tweede aanmaning worden administratiekosten in rekening gebracht. Het bestuur is vrijgesteld van het betalen van contributie vanwege hun werkzaamheden voor de vereniging. Dit geldt met ingang van het eerste volledige kalenderjaar dat een lid bestuurslid is. In de praktijk moet ieder bestuurslid jaarlijks contributie voldoen, deze contributie wordt teruggestort nadat een lid een volledig kalenderjaar zitting heeft in het bestuur.

SCHORSING EN ROYEMENT

Artikel 5

het bestuur kan een lid schorsen dan wel royeren:

 1. bij niet voldoen van de contributie van de vereniging of KNHS;
 2. bij niet voldoen van andere financiële verplichtingen jegens de vereniging of KNHS;
 3. bij herhaaldelijk overtreden van de reglementen;
 4. bij herhaaldelijk onheus gedrag;
 5. bij het niet voldoen van het startgeld bij het inschrijven van wedstrijden;
 6. indien een lid na twee verzoeken om te helpen, als bedoeld in art. 17 van dit reglement, zonder geldig excuus, niet positief reageert. De uitstaande borg ontvangt het lid in dat geval retour.

 

Na een eerdere schorsing kan bij herhaling van het vorenstaande royement volgen. Bij schorsing wordt het lid uitgesloten van deelname aan wedstrijden en het bijwonen van (eventuele) lessen, totdat de schorsing is opgeheven.

BESTUUR

Artikel 6

Het bestuur bestaat bij voorkeur voor het merendeel uit actieve ruiters.

Artikel 7

Een lid kan zich kandidaat stellen als bestuurslid indien ten minste de leeftijd van 18 jaar is bereikt.

Artikel 8

Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden, die gekozen worden voor een termijn van drie jaar. Jaarlijks treedt zoveel mogelijk een derde gedeelte van de bestuursleden af volgens een door het bestuur te maken rooster, waarbij het eerste jaar aftreedt de voorzitter, het tweede jaar de penningmeester en het derde jaar de secretaris. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

VOORZITTER

Artikel 9

De voorzitter heeft de leiding van de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen en draagt zorg voor het nakomen van alle besluiten van de vereniging en is specifiek belast met:

 1. het leiden van de vergadering volgens de agenda en de zonodige ondertekening van de stukken;
 2. de algemene controle op het functioneren van de commissies binnen de vereniging, met uitzondering van de kascommissie;
 3. het op eigen initiatief deelnemen aan ieder willekeurig overleg van en tussen de commissies, met uitzondering van het overleg binnen de kascommissie.

SECRETARIS

Artikel 10

De secretaris is belast met:

 1. het samenstellen van de notulen van de bestuurs- en ledenvergaderingen;
 2. het tijdig (met agenda) uitnodigen voor bestuurs- en ledenvergaderingen;
 3. het opstellen van een jaarverslag;
 4. het bijhouden van een archief;
 5. alles dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de secretaris behoort.

PENNINGMEESTER

Artikel 11

De penningmeester is belast met:

 1. het bijhouden van het register van ereleden, leden en donateurs;
 2. het beheer van de financiële middelen van de vereniging;
 3. het innen van alle aan de vereniging toekomende gelden;
 4. het afhandelen van door de vereniging aangegane financiële verplichtingen, tegen een behoorlijk bewijs van kwijting;
 5. het jaarlijks opstellen van een financieel verslag over het afgelopen jaar en van een begroting voor het volgende jaar;
 6. het op zodanige wijze voeren van een administratie, dat desgevraagd inzage kan worden gegeven in de financiële positie van de vereniging;
 7. alles dat redelijkerwijs tot de werkzaamheden van de penningmeester behoort.

 

Alvorens het financieel verslag aan de ledenvergadering wordt voorgelegd, dient het verslag met onderliggende bescheiden gecontroleerd te zijn door de kascommissie. De commissie brengt verslag uit aan de ledenvergadering over haar bevindingen. De algemene ledenvergadering besluit vervolgens, na goedkeuring, tot het verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en beheer.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 12

Een bestuursvergadering wordt belegd op verzoek van de voorzitter of van ten minste een derde van de bestuursleden. Een bestuursvergadering wordt geacht een wettige en geldige vergadering te zijn, indien een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

COMMISSIES

Artikel 13

De kascommissie bestaat uit ten minste twee personen met een derde lid als reservelid. Zij worden jaarlijks uit de leden benoemd op de algemene ledenvergadering voor een periode van een jaar. Een lid is terstond herkiesbaar, tenzij het lid al twee achtereenvolgende jaren zitting in de kascommissie heeft gehad.

De taak van de kascommissie omvat:

 1. het controleren van het financiële verslag van de vereniging met onderliggende bescheiden;
 2. het opstellen van een verslag voor de algemene ledenvergadering over de controlebevindingen met daarin opgenomen een voorstel aan de algemene ledenvergadering voor het al dan niet verlenen van décharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid en beheer.

Artikel 14

Het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn bevoegd tot het instellen van vaste commissies, naast de kascommissie, op voordracht van het bestuur. De commissie bestaat uit ten minste twee personen, waarvan, met uitzondering van de kascommissie, minimaal één persoon deel uitmaakt van het bestuur. De commissie brengt verslag uit van haar activiteiten aan de algemene ledenvergadering.

 

BESLUITEN ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

De algemene ledenvergadering kan slechts beslissen over zaken die op de agenda van de betreffende ledenvergadering staan vermeld.

Alle besluiten worden genomen en alle benoemingen worden gedaan bij een meerderheid van stemmen, voor zover niet in strijd met de bepalingen in de staturen.

 

INSTRUCTIE

Artikel 16

De vereniging kent een actief instructiebeleid. Dit beleid wordt vastgelegd in een apart instructiereglement en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Wijzigingen in het instructiebeleid behoeven goedkeuring van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

 

ACTIEVE BETROKKENHEID LEDEN

Artikel 17

Ieder lid wordt geacht jaarlijks minimaal twee dagdelen per jaar zonder vergoeding behulpzaam te zijn bij door de vereniging georganiseerde activiteiten. Naast de jaarlijkse contributie, wordt hiervoor een borg in rekening gebracht. Deze borg bedraagt EUR 20,-. Als een lid ieder jaar zijn verplichting nakomt, blijft de eenmalig in rekening gebrachte borg staan totdat het lidmaatschap van het lid bij de vereniging wordt beëindigd. Het lid ontvangt de borg dan terug. Indien een lid gedurende een kalenderjaar slechts één keer heeft geholpen bij activiteiten van de vereniging, vervalt in dat jaar de helft van de betaalde borg aan de vereniging. Het volgende kalenderjaar wordt de borg dan weer aangevuld tot EUR 20,-. Indien het lid tijdens een kalenderjaar helemaal niet heeft geholpen bij activiteiten, vervalt de gehele borg aan de vereniging. Het jaar daarop wordt weer een nieuwe borg in rekening gebracht.

Indien een lid door toedoen van de vereniging niet heeft geholpen (bv. niet gevraagd/niet genoeg activiteiten om te kunnen helpen), blijft de borg resp. gedeeltelijke borg staan tot het volgende jaar. Deze vervalt dan niet aan de vereniging.

Indien een lid na twee verzoeken om te helpen, zonder geldig excuus, niet positief reageert, is het bestuur bevoegd het lid te schorsen of royeren (art. 5.6 van dit reglement). De uitstaande borg ontvangt het lid in dat geval retour.

 

EISEN TEN AANZIEN VAN PRESENTATIE

Artikel 18

Bij deelname aan officiële wedstrijden dienen leden zich aan de volgende presentatievoorschriften te houden. Hierbij volgen wij de richtlijnen zoals die door de KNHS zijn voorgeschreven.

 

SLOTBEPALING

Artikel 19

De vereniging is niet aansprakelijk voor enig ongeval, verlies of schade toegebracht aan de persoonlijke eigendommen van de leden.

Door zijn/haar toetreden, blijkend uit zijn aanmelding cq. contributiebetaling, verklaart ieder lid van de RV en PC ‘Lelyruiters’ zich te onderwerpen aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.