Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van RV & PC Lelyruiters, gevestigd te Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656374, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan bestuur@lelyruiters.nl of maak gebruik van het contactformulier.

 In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoons-gegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden

en

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst.

· Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Geboortedatum

· Telefoonnummer

· E-mail adres

 

Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen 6 maanden verwijderd. NVT
Administratie · Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· Bankgegevens

· Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. NVT
Het verrichten en versturen van aankopen · Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

· Evt kledingmaat

· Bankgegevens

· Betaalgegevens

 

Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.     NVT
Versturen digitale berichten zoals e-mail. · Voornaam

· Achternaam

· E-mailadres

 

Uitvoering van de overeenkomst

 

Zolang als men aangemeld is.     NVT
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis. · Voornaam

· Achternaam

· Adres

· Telefoonnummer

· E-mail adres

 

Toestemming Zolang als de toestemming niet is ingetrokken. NVT

 Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

 

Privacyverklaring RV & PC Lelyruiters, juli 2018