Privacyverklaring

In bewerking (concept)

Privacyverklaring 

 Dit is de privacyverklaring van RV & PC Lelyruiters, gevestigd te Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad , ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40656374, hierna te noemen: `de Vereniging` 

 Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: bestuur@lelyruiters.nl 

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.  

Doel   Welke persoonsgegevens  Grondslag  Bewaartermijn   Ontvangers 

 

Onderzoeken of u lid kan worden  

 

en  

 

het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst. 

 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres  
 • Geboortedatum  
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 

 

Uitvoering van de overeenkomst   Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden   NVT 
Administratie 
 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres 
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 
 • Bankgegevens 
 • Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de overeenkomst   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.      NVT 
Het verrichten en versturen van aankopen 
 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres  
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 
 • Evt kledingmaat  
 • Bankgegevens 
 • Betaalgegevens 

 

Uitvoering van de overeenkomst   Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.      NVT 

 

Versturen digitale berichten zoals e-mail. 
 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • E-mailadres 

 

Uitvoering van de overeenkomst 

 

Zolang als men aangemeld is.      NVT 
Ter benadering na beëindiging lidmaatschap. Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.  
 • Voornaam 
 • Achternaam 
 • Adres  
 • Telefoonnummer 
 • E-mail adres 

 

Toestemming  Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.  NVT 

 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden 

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens 

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen. 

Beveiliging persoonsgegevens 

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 

Minderjarigen 

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen. 

Links naar andere websites 

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.  

Wijziging van het privacy beleid 

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren. 

Contactgegevens 

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met het bestuur van de vereniging via onderstaande contactgegevens:  

E-mail:bestuur@lelyruiters.nl 

Adres:Hoefslag 1, 8219 PV  LELYSTAD 

 

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens 

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.