Machtiging bank

  Dit is het machtigingsformulier tot automatische incasso. Op de Algemene ledenvergadering van 10 juli 2006 heeft het bestuur kenbaar gemaakt vanaf 1 januari 2007 middels automatische incasso de contributie en lesgelden te incasseren.

  Wij verzoeken U vriendelijk dit formulier bij inschrijving in te vullen.

  Naam incassant
  Adres incassant
  Postcode en woonplaats
  Land incassant
  Incassant ID

  RV&PC Lelyruiters
  Hagenduin 71
  8219 DD Lelystad
  Nederland
  NL28ZZZ406563740000

  Kenmerk machtiging

  Deze ontvangt u bij de welkomsbrief na de administratieve afhandeling

  Ondergetekende

  Naam en voorletters (*)

  Adres (*)

  Postcode en Woonplaats (*)

  Land (*)

  E-mail adres (*)

  IBAN (rekeningnummer) (*)

  Verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan:

  • RV&PC Lelyruiters om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedran overeenkomstig de contributie en, indien van toepassing, de lesgelden van uw rekening af te schrijven en

  • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RV&PC Lelyruiters

  Als u het niet een bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Wilt u de machtiging intrekken dan dient u dit aan de incassant te melden.

  Ik ga akkoord met de voorwaarden (*)

  Als u niet accoord bent kunt u dit formulier niet verzenden.

  Plaats (*)

  Datum (*)