Instructie (les) reglement

INSTRUCTIEREGLEMENT RV & PC LELYUITERS

Doel

De vereniging heeft ten doel het beoefenen, en ook het bevorderen van de hippische sport in verenigingsverband. De vereniging tracht dit doel te bereiken door o.a. het geven van onderricht in groepsverband.

Lessenbeleid

Het uitgangspunt van het lessenbeleid is het aanbieden van paardrijlessen aan de leden of lessende donateurs van de vereniging op een vakkundig niveau ter voorbereiding op deelname aan wedstrijden.

Aanbieden aan de leden/donateurs van de vereniging

Deelname aan de lessen is niet verplicht. Deelname aan de lessen is gerelateerd aan het lidmaatschap/donateurschap van de deelnemer aan de vereniging.

Het niveau met het paard moet aansluiten bij het niveau van de gegeven les. Dit ter uitsluitende beoordeling van de instructie.

Aanbieden van paard- en ponyrijlessen

Jaarlijks worden door de vereniging 20 dresuurlessen verzorgd. De vereniging organiseert zelf geen springlessen. Leden kunnen hiervoor bij Manege Lelystad terecht.

Inschrijving gebeurt voor de periode vóór de zomervakantie of na de zomervakantie. Gemiddeld zijn in de periode voor de zomervakantie ongeveer 12 lessen en na de zomervakantie ongeveer 8. Indeling in de lessen geschiedt uitsluitend door de instructie. Voor bepaalde lessen kan een een wachtlijst gelden. Er rijden maximaal 6 combinaties in een les. Als er gemiddeld minder dan 3 deelnemers aan de pony- en/of paardenlessen zijn, dan houdt de Vereniging zich het recht voor (tijdelijk) te stoppen met de les.

Wanneer een plek vrijkomt in de les wordt deze zoveel mogelijk opgevuld door de eerst wachtende combinatie op de wachtlijst. Indien deze combinatie halverwege het lessemester instroomt worden leskosten alleen voor de toekomstige periode in rekening gebracht.

Overige reglementen

1) Indien de voor de les opgegeven ruiter om wat voor reden dan ook geen gebruik kan maken van zijn of haar paard, mag de deelnemer met een ander paard aan de les meedoen. Echter, indien de instructie (na minimaal 1 proefles) het paard niet geschikt acht (bijvoorbeeld te onervaren) om in de les deel te nemen, gaat deze regel niet op.

2) Indien een ruiter wegens omstandigheden (een keer) niet of niet meer in staat is deel te nemen aan de lessen, mag de deelnemer een vervangende ruiter (bijv. een bijrijder) of een vervangende combinatie (ruiter en paard) de les(sen) tijdelijk of voor de rest van de periode laten overnemen. De vervangende ruiter moet wel lid of lessende donateur zijn of worden van de Lelyruiters.

Indien een deelnemer gebruikt maakt van voornoemde regeling, dient deze deelnemer zelf zorg te dragen voor de financiële afhandeling met de vervangende deelnemer in de betreffende periode. Gedurende de betreffende periode int de penningmeester van de Lelyruiters het lesgeld bij de in eerste instantie voor de les ingeschreven deelnemer. Aan het eind van de periode kan de deelnemer desgewenst zijn deelname aan de lessen officieel opzeggen en eventueel laten vervangen door de nieuwe deelnemer. De oorspronkelijke deelnemer blijft in de periode wel zelf verantwoordelijk voor de financiele afwikkeling

 

3) met de vereniging. (kortom: oorspronkelijke deelnemer betaalt de leskosten aan de vereniging en dient zelf zorg te dragen voor financiele afwikkeling met de vervanger)

4) Indien een deelnemer gedurende een periode (voor of na de zomervakantie) stopt met de lessen en geen vervanging kan regelen, dan is de deelnemer het lesgeld verschuldigd voor deze periode.

5) Indien een deelnemer moet stoppen vanwege ziekte, zwangerschap, verhuizing of door kreupelheid of ziekte ongeschiktheid van het paard (doktersbewijs kunnen overleggen) en geen vervanging kan regelen geldt het volgende. Periode voor de zomervakantie: de eerste drie maanden worden in rekening gebracht, of indien de omstandigheid zich voordoet in de laatste maanden van deze periode: dan zijn de lessen voor de hele periode verschuldigd. Periode na de zomervakantie: de eerste twee maanden worden in rekening gebracht, of indien de omstandigheid zich voordoet in de laatste maanden van deze periode: dan is het lesgeld voor de hele periode verschuldigd.

6) Over de indeling door de instructie is geen discussie mogelijk. De inschrijving kan door de potentiële deelnemer binnen een week na bekendwording van de lesindeling worden ingetrokken. In dit geval is geen lesgeld verschuldigd.

Er is sprake van een automatische verlenging van de lesinschrijving voor de volgende periode, tenzij de deelnemer vóór 1 juli of 1december schriftelijk aan het secretariaat (Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad of info@lelyruiters.nl) aangeeft de inschrijving door te halen.

Tarief

De lessen worden aangeboden tegen een vast tarief. Verhoging van de lestarieven tussentijds vindt plaats na goedkeuring van de lessers. Daarna worden de nieuwe tarieven ook vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering. Indien een lesser het niet eens is met de verhoging, heeft de lesser eenmalig het recht om te stoppen met de lessen bij het ingaan van de verhoging. Deelname aan de lessen is alleen mogelijk op basis van betaling via automatische incasso.

Vakkundig niveau

Bij de instructie en deelname van de lessen dient voldaan te worden aan de veiligheidsvoorschriften als gesteld door verzekering, de Stichting Veilige Paardsport en verbonden aan het veiligheidscertificaat van de manege. Dit betekent dat

De lessen worden verzorgd door gediplomeerd personeel

De deelnemer moet een goedgekeurde veiligheidscap dragen (voorzien van een CE-markering en het NE1384-teken)

Kledingvoorschrift:

o Laarzen of dichte schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak met chaps

o Geen loshangende kleding of sieraden

o Gebruik maken van een deugdelijk harnachement

o Gebruik van een bodyprotector bij het springen wordt aanbevolen.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie onder de nummers 60362 en 60423 en is geregistreerd bij de K. v. K. te Lelystad onder nummer V 656374.

De instructie moet de deelnemer die zich niet aan de voorschriften houdt verwijderen uit de les.

Slot

In onduidelijke of onvoorziene gevallen beslist het bestuur. De richtlijnen zoals vastgelegd in het lessenbeleid dienen daarbij als uitgangspunt.