Instructiereglement

 

Doel

De vereniging heeft als doel het beoefenen, en ook het bevorderen van de hippische sport in verenigingsverband. De vereniging wil dit doel o.a. bereiken door het organiseren van paardrijlessen exclusief voor leden en lessende donateurs van de vereniging.

Lessen

Het uitgangspunt bij het aanbieden van de verenigingslessen is de voorbereiding op de deelname aan wedstrijden. De lessen worden gegeven op de accommodatie van Manege Lelystad door gediplomeerde instructeurs.

Maximaal rijden er 6 combinaties in een les. Wanneer er gemiddeld minder dan 3 vaste deelnemers zijn, dan houdt de vereniging zich het recht voor (tijdelijk) te stoppen met de les. Wanneer een plek vrijkomt in de les wordt deze zoveel mogelijk opgevuld door de eerst wachtende combinatie op de wachtlijst. Indien deze combinatie halverwege het lessemester instroomt worden leskosten alleen voor de resterende periode in rekening gebracht.

Jaarlijks worden door de vereniging 20 dressuurlessen verzorgd. De vereniging organiseert zelf geen springlessen. Leden kunnen hiervoor bij Manege Lelystad terecht.

Deelname

Voorwaarde voor deelname aan de lessen is dat de deelnemer lid of donateur is van de vereniging. Deelname aan de lessen is niet verplicht voor leden en donateurs. Het niveau van de combinatie (paard en ruiter) moet passen binnen het niveau van de gegeven les. Dit wordt beoordeeld door de instructie. Deelname aan de lessen is voor eigen risico en aansprakelijkheid van de deelnemer.

Indien de deelnemende ruiter om wat voor reden dan ook geen gebruik kan maken van zijn of haar paard, mag deze met een ander paard of pony aan de les meedoen. Dit is niet van toepassing, indien de instructie, na minimaal één proefles,  het paard of de pony niet geschikt acht (bijvoorbeeld te onervaren) om in de les deel te nemen.

Wanneer een deelnemer wegens omstandigheden (eenmalig) niet of (voor langere tijd) niet meer in staat is deel te nemen aan de lessen, mag deze een vervangende ruiter (bijv. een bijrijder) of een vervangende combinatie (ruiter en paard) de les(sen) tijdelijk of voor de rest van de periode laten overnemen. De vervangende ruiter moet wel lid of lessende donateur zijn of worden van de vereniging. De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor de eventuele financiële verrekening met de vervangende deelnemer in de betreffende periode.

Tarief

De lessen worden aangeboden tegen een vast tarief. De tarieven worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Tussentijdse verhoging van de lestarieven is alleen mogelijk met instemming van de deelnemers aan de les. Wanneer een deelnemer het niet eens is met de verhoging, heeft deze eenmalig het recht om te stoppen met de lessen bij het ingaan van de verhoging. Deelname aan de lessen is alleen mogelijk op basis van betaling via automatische incasso. Het lesgeld wordt halfjaarlijks na afloop van de lesperiode in rekening gebracht.

Aanmelding

Aanmelding gebeurt voor een periode van een half jaar, vóór de zomervakantie of na de zomervakantie. Gemiddeld zijn er voor de zomervakantie ongeveer 12 lessen en na de zomervakantie ongeveer 8.

De lesindeling wordt gemaakt door de instructie.  Over de indeling is geen correspondentie mogelijk. De inschrijving kan door de potentiële deelnemer binnen een week na publicatie van de lesindeling schriftelijk worden ingetrokken. In dit geval is geen lesgeld verschuldigd.

Beëindiging

Er is sprake van een automatische verlenging van de lesinschrijving voor de volgende periode, tenzij de deelnemer vóór 1 juli of 1 december schriftelijk aan het secretariaat (Hoefslag 1, 8219 PV Lelystad of info@lelyruiters.nl) aangeeft de deelname te willen beëindigen.

Indien een deelnemer gedurende een lesperiode stopt met de lessen en geen vervanging kan of wil regelen, dan is de deelnemer het lesgeld verschuldigd voor de gehele lesperiode.

In geval van opzegging van de lessen als gevolg van ziekte, zwangerschap, verhuizing of door ongeschiktheid van het paard zoals kreupelheid of ziekte (doktersbewijs kunnen overleggen) en geen vervanging kan regelen geldt het volgende:

  • Periode voor de zomervakantie: de eerste drie maanden worden in rekening gebracht, of indien de omstandigheid zich voordoet in de laatste maanden van deze periode: dan zijn de lessen voor de hele periode verschuldigd.
  • Periode na de zomervakantie: de eerste twee maanden worden in rekening gebracht, of indien de omstandigheid zich voordoet in de laatste maanden van deze periode: dan is het lesgeld voor de hele periode verschuldigd.

Veiligheidsvoorschrift

De verenigingslessen worden gegeven in overeenstemming met de veiligheidsvoorschriften vastgesteld door de Stichting Veilige Paardsport en verbonden aan het veiligheidscertificaat van Manege Lelystad. Dit betekent dat:

  • De lessen worden gegeven door gediplomeerd personeel ;
  • De deelnemer verplicht is een goedgekeurde veiligheidscap te dragen (voorzien van een CE-markering en het NE1384-teken) ;
  • Het gebruik van rijlaarzen of dichte schoenen met een gladde doorlopende zool en een hak met chaps verplicht is ;
  • Loshangende kleding of sieraden niet zijn toegestaan ;
  • Gebruik gemaakt moet worden van een deugdelijk harnachement.

De instructie zal de deelnemer die zich na een waarschuwing niet aan de veiligheidsvoorschriften houdt, verwijderen uit de les. In dit geval zal geen restitutie van lesgeld plaats vinden.

Slot

In onduidelijke of onvoorziene gevallen, waarbij het lesreglement geen uitsluitsel geeft, beslist het bestuur van de vereniging.

De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie onder de nummers 60362 en 60423 en is geregistreerd bij de K. v. K. te Lelystad onder nummer V 656374.